Artikel 1. Toepassing

Toepassing:  De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders. Aan de voorwaarden van de opdracht en mogelijke bijzondere omstandigheden die trainen overeenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst of het bestelformulier onze cocontracting uitdrukkelijk erkent te hebben die bekend zijn met onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zelfs mondeling, in het kader van zakelijke relaties na een eerste opdracht.

Uitzondering: Alleen de dispensatie wordt het voorwerp van een overeenkomst schriftelijk bij ons, kunt u de toepassing van de onderhavige  verkoopvoorwaarden.

Uitsluiting: Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst van ons, de voorwaarden algemene inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden gedeponeerd op papier afkomstig van onze klanten zijn wij niet tegenstelbaar. De markt is altijd beschouwd als plaatsgevonden op onze eigen voorwaarden, de aanvaarding van een bestellen niet te trekken die ons lidmaatschap in de aankoop van onze cocontracting partij. De cocontracting partij verklaart om vanaf dan uitdrukkelijk onherroepelijk in het voordeel van haar eigen voorwaarden in het kader van de betrekkingen die tussen onderdelen, met uitzondering van de conventies tegenover uitdrukkelijke en schriftelijke.

Artikle 2. Aanbod van apparatuur horéca

2.1 Beschikbaarheid van producten en prijzen: Ons aanbod van producten en prijzen zijn geldig zozeer wie ze zijn zichtbaar op de website, zolang de voorraad strekt bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van één of meer producten de koper ziet zelf geïnformeerd door onze diensten. Prijslijsten die op de site kunnen het voorwerp zijn van update zonder voorafgaande kennisgeving, daarom Horecabenodigdheben behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen van haar produkten in geval van stijging van de kosten van grondstoffen of onderdelen nodig in de fabricagekosten van deze. Alles wat de prijzen vermeld op onze website zijn behalve BTW en belastingvrij.

2.2 Termijnen: De deadlines aangegeven in onze aanbiedingen zijn gegeven aan louter indicatieve titel en bevatten geen betrokkenheid van ons. Houd er echter rekening mee dat voor alle opdrachten, de leveringstermijn in werking zal treden vanaf de datum van ontvangst van de volledige betaling of de betaling van een borgsom aangegeven door het materiaal. Immers, onafhankelijk van de overeengekomen betalingscondities is koper machtigt ons te verlangen alvorens de levering een bank of een andere waarborg voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen tot betaling.

2.3 Wijzigingen of annulering van de opdracht: De wijzigingen die door de klant zijn bestelling of ons aanbod zal slechts geldig op voorwaarde dat we ze aanvaard en schriftelijk bevestigd. Elke wijziging van de oorspronkelijke opdracht waardoor vanwege de koper kan trek een wijziging van deadline en een aanvullend (extra) facturatie. De annulering door de klant van een van de opdrachten nog niet in de loop van de uitvoering zal trekken door de mens de betaling van een vaste en onherroepelijke vergoeding gelijk aan 25 % van de forfaitaire prijs van het commando, het voordeel van deze vergoeding ter dekking van de administratieve uitgaven blootgesteld door ons bedrijf voor de vestiging van de aanbiedingen, de correspondentie, het voorraadbeheer, evenals onze gederfde inkomsten.  Indien de annulering van de bestellen ingrijpt nadat we instructie grondstoffen besparen we, naar gelang van het geval, te gaan enkel en alleen de uitvoering van het contract ofwel tot protest een vaste en onherroepelijke vergoeding gelijken op 50 % van het bedrag van de opdracht, deze vergoeding wordt ter dekking, naast de kosten die voorheen, de mogelijke straffen voor onze leveranciers of de verwerving door grondstoffen het object sommige annulering overeenkomst. De niet-betaling van één ingang of één enkele factuur in haar termijn produceert onmiddellijk en op rechten, vanwege de huidige, niet gedaald facturen, en inderdaad zonder noodzaak van ingebrekestelling. De leverancier behoudt zich het recht voor, met hetzij zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten alle leveringen aan de afnemer tot betaling van de facturen, of om de orderpositie. Geen annuleringskosten zullen meer geaccepteerd zodra het productieproces zijn begonnen of zodra we hebben verkregen eindproducten bestemd voor de klant. In geval van inbeslagneming wordt geëxploiteerd door derden op de goederen, heeft de koper in te lichten over het onmiddellijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Artikel 3. Prijs EN WIJZE VAN BETALING

3.1 Prijs: onze prijzen krijgen op behalve belastingen, inclusief verpakking karton. Mitsdien moeten zij worden verhoogd met het percentage van de huidige belastingen (BTW, DEEE) vervoerskosten in de dag van het commando. Bezinken het saldo van uw commando heeft u de mogelijkheid om de uitbetaling door:

- Bank card

- overschrijving / sofort

- credit card betaling

3.2. On-line betaling: Door de validatie van het bestelformulier u garandeert ons benodigde vergunningen voor het gebruik van het betaalmiddel dat u hebt gekozen.
Wij garanderen u dat het adres en telefoonnummer van de creditcards zijn gecodeerd dankzij het protocol SSL (Secure Soket Layer) en nooit in transitoverkeer het licht op het netwerk. Wij behouden ons het recht voor te weigeren betalingen als excessief beschouwd of twijfelachtig.

3.3. De totale betaling: behalve de speciale aanbiedingen die wij u voorstellen op de website, de betaling is verschuldigd volledig vanaf de datum van het commando. De genomen bedragen niet worden beschouwd als waarborg of deposito's.

3.4. Eigenaar behoudt zich : uitdrukkelijk was bepaald dat horecabenodigdheben slaat zelf de volle eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de superprijs van de goederen, de belangen en de zeer verse accessoires.

Artikel 4. De levering 

4.1 De levering vindt plaats op de door de koper aangegeven plaats op het bestelformulier. De transportprijs kan variëren afhankelijk van de bezorgingssite, het gewicht en het volume. De levertijd vermeld in de orderbevestiging wordt alleen gegeven als een indicatie en kan niet worden gegarandeerd. In het geval dat het door de wederverkoper opgegeven afleveradres niet nauwkeurig is, worden de kosten van een nieuwe verzending in rekening gebracht. Bovendien wordt in geval van annulering van de bestelling na een retourzending 25% van het totale bedrag van de factuur aan de klant in rekening gebracht voor vergoeding van onkosten. De afleverlocatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn via een verharde oprit, zonder beperkingen op het gebied van transport. Anders zouden eventuele extra kosten in verband met moeilijkheden bij de toegang tot de genoemde plaats van levering automatisch aan de koper in rekening worden gebracht.

4.2 Regels betreffende de leveringen: Het leveringen van het entrepot of van de fabriek. Ze zijn gemaakt in de hal van de woning of aan de voet van het gebouw en niet begrijpen de ingebruikneming en het uitbouwen van de voormalige. Zelfs indien de levering franco, de material altijd rijdt op de risico's en de gevaren van de koper. Eventuele schade aan materiaal, zichtbaar of niet moet worden opgemerkt dat de aanwezigheid van de vervoerder, acté op de verzendbon en bevestigd door de aangetekende brief in deze maatschappij. materiaal. Tijdens de aflevering van de goederen, dient u altijd het aantal percelen - Indien de geleverde materialen in overeenstemming is met de leveringsbon - Controleer de staat van de percelen.

4.3 Vervoer : Het risico van het transport is geheel gedragen door de koper. In geval van goederen ontbreken of zijn beschadigd tijdens het transport, de koper zal moeten formuleren alle noodzakelijke reserves op de leveringsbon na ontvangst van genoemde goederen. Deze reserves moet worden bevestigd, bovendien schriftelijk binnen 24 uur na levering, per aangetekende post AR. De uitpakprocedure moet duidelijk gemaakt en verpakkingen moeten worden gehouden om te bewijzen dat de fout en de schade. Om ons bestand van schade met onze verzekeraars moeten worden opgestuurd naar ons: de fotokopie van de reserve brief, de ontvangst van de aangetekende brief, alsmede het origineel van het slippen van het vervoer met de reserves.

Artikel 5. Garantiefonds

5.1 Garantie: u hebt één jaar garantie op reserveonderdelen tegen kamers gebroken en Out of order expeditietarieven niet worden begrepen in de garantie.

5.2. Beperkingen van garanties: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het bewijs van een uitsplitsing veroorzaakt door een onvoorzichtigheid, achteruitgang of een ongepaste misbruik zou maken ineffectief de garantie builder. De voorwaarden van de garantie horecabenodigdheben kan worden toegepast ten aanzien van de volgende elementen: 

De uitsplitsingen die uit een gebrekkig onderhoud of van een die niet overeenkomt met de materialen. Op te merken dat het materiaal is gepland om te worden gebruikt bij een buitenlucht temperatuur maximum van 24 °C en een maximale hoogte van de vochtigheid van 60%

Een omgeving ongeschikt voor het vlotte verloop van de materialen (voeding van de elektriciteitsmeter, surge, ongeschikte inhoud van een regelaar gas).

De schade die van oorsprong een externe oorzaak in het apparaat: schok, val, misbruik, slechte verbindingen of eten, fout van manipulatie, vlucht, bliksem, overstroming, brand, enz.

· De schade van esthetische orde, zoals de buitendelen, wetenswaardigheden: de lak, de lak, de verf, enz.

Artikel 6. Aanwijzing van de bevoegde rechter en toepasselijk recht.

6.1 Jurisdictie: elke betwisting met betrekking tot de betekenis of de uitvoering van het contract is de exclusieve skill van de rechtbanken van Luik, het gerecht van de plaats van de sluiting van het contract. Het contract wordt geacht gesloten onder de invloed van de Belgische wetgeving alleen toepasselijk recht in de contractuele betrekkingen tussen onderdelen, ondanks een criterium van buitenlandse afkomst gebonden aan het contract.

6.2 Modaliteiten: onze producten te verbeteren, wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving.

Al onze foto's zijn niet contractueel.