Artikel 1. TOEPASSING

1.1 Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan ons zijn toevertrouwd. Met de bepalingen van de bestelling en eventuele speciale voorwaarden vormen ze de verkoopovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst of bestelling of aanvaarding van de orderbevestiging erkent onze contractspartij deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten contracten, zelfs mondeling, in de context van zakelijke relaties na een eerste bestelling.

1.2 Afwijkingen:

Alleen afwijkingen die het voorwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst van ons kunnen de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden wijzigen.

1.3 Uitsluiting:

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden voor aankoop en verkoop die op alle door onze klanten geschreven geschreven zijn, niet tegen ons afdwingbaar. De markt wordt altijd geacht onder onze eigen voorwaarden te zijn aangenomen, het accepteren van een bestelling leidt niet tot naleving van de aankoopvoorwaarden van onze medecontractant. De contractspartij ziet derhalve uitdrukkelijk uitdrukkelijk af van het voordeel van haar eigen voorwaarden in het kader van de betrekkingen tussen de partijen, ook in toekomstige relaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. AANBIEDING VAN ICEPROD JM SPRL

2.1. Beschikbaarheid van producten en prijzen:

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de limiet van de voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten, zal de koper worden geïnformeerd door onze diensten. Tarieven die op de site worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. ICEPROD JM SPRL behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen in geval van stijging van de kosten van grondstoffen of componenten die nodig zijn voor de vervaardiging hiervan. Alle prijzen op onze website zijn exclusief BTW en exclusief belastingen.  Alleen de prijs die op het bestelformulier staat, komt in het contractuele veld. 

2.2. Productidentificatie

De foto's, teksten, grafieken en technische fiches zijn niet contractueel. De beschrijving van de producten die op onze website te zien zijn, is opgesteld ter informatie en is niet contractueel bindend. Alle op de site gepresenteerde apparatuur is ontworpen om te functioneren bij een omgevingstemperatuur van 24°C en een luchtvochtigheid van 60%. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid van ICEPROD JM SPRL inhouden en kan niet als bewijs gebruikt worden in geval van een geschil.

2.3. Wijziging en / of annulering van de bestelling

Wijzigingen die door de klant in zijn bestelling of aanbieding zijn aangebracht, zijn alleen geldig als we deze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd. Elke wijziging van de oorspronkelijke bestelling door de koper kan leiden tot wijziging van de tijd en extra facturering.

In geval van annulering van de bestelling is de klant aan Iceprod JM een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs. Deze vergoeding dient ter dekking van de door onze vennootschap gemaakte administratieve kosten voor het opstellen van offertes, correspondentie, voorraadbeheer, alsmede onze winstderving. Indien de annulering van de bestelling gebeurt nadat wij de grondstoffen besteld hebben, behouden wij ons het recht voor om, naargelang het geval, de uitvoering van het contract gewoon voort te zetten met volledige betaling van de prijs of een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling. Deze schadevergoeding dient, naast de bovenvermelde kosten, ter dekking van eventuele boetes aan onze leveranciers of van de verplichte aankoop van de grondstoffen waarop de geannuleerde overeenkomst betrekking heeft. Geen enkele annulering zal worden aanvaard zodra het fabricageproces is begonnen of zodra wij de voor de klant bestemde afgewerkte producten hebben verkregen. In dit laatste geval is de klant de volledige prijs van de bestelling verschuldigd.

Artikel 3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1. Betaalmethode

Om het saldo van uw bestelling te betalen heeft u de mogelijkheid om te betalen met: Stripe, creditcard, bankoverschrijving, Paypal, VISA-kaart, iDeal

Voor alle bestellingen die door VISA Card worden geplaatst, worden transactiekosten in rekening gebracht in het geval van terugbetaling. Deze variëren afhankelijk van het bedrag van de bestelling.

3.2. Online betaling

Door de bestelling te valideren, garandeert u dat u over de benodigde autorisaties beschikt om de door u gekozen betaalmethode te gebruiken. We bevestigen dat de creditcardgegevens zijn gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Soket Layer) en nooit ongehinderd kunnen worden verzonden via het netwerk. We behouden ons het recht voor om betalingen die als misbruik of dubieus worden beschouwd, te weigeren.

3.3. Totale betaling

Afgezien van speciale aanbiedingen die we aanbieden op de site, is de betaling volledig verschuldigd vanaf de datum van bestelling. De verzamelde bedragen kunnen niet worden beschouwd als aanbetalingen of termijnen

3.4. Betalingsvoorwaarden

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 12% verschuldigd. De betaling van deze rente geeft de koper geen recht om de betaling van de hoofdsom uit te stellen. Bovendien is het verschuldigd als een vast strafbeding, een bedrag dat gelijk is aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van 150 €. In het geval van een terugbetaling van uw bestelling betaald via STRIPE of PAYPAL, worden de transactiekosten niet aan u terugbetaald, u draagt de kosten van de terugbetaling.

3.5. Eigenschap Reserves

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ICEPROD JM SPRL behoudt de volledige eigendom van geleverde goederen tot de volledige betaling van de hoofdsom grondstoffenprijzen, rente en eventuele kosten. In geval van niet-betaling van de prijs in zijn geheel en ICEPROD JM zal gerechtigd zijn de onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud toe te passen en de geleverde uitrusting terug te vorderen en om het geleverde materiaal terug te krijgen.

3.6. Prijs- en prijsherziening

Alle prijzen zijn in euro's en zijn alleen geldig op de datum van verzending van de bestelbon door de koper. Deze prijzen zijn netto exclusief BTW, de btw is die welke geldt op de dag van verzending, levering of verwijdering. De prijzen houden geen rekening met de mogelijke bezorgkosten die zijn aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De montage, installatie, aansluiting en inbedrijfstelling van de apparaten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Op geen enkel moment kunnen de betaalde bedragen niet worden beschouwd als aanbetalingen of termijnen. De verkoperprijslijst is geen verkoop en kan eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden

4.1. Leveringsregels

Zendingen, zelfs franco, worden gemaakt op het risico van de professionele ontvanger dat is absoluut noodzakelijk in het geval van beschadigde of ontbreekt, neem een ​​beroep op de laatste vervoerder door indirect reserves op de slip, per brief bevestigd binnen 8 dagen op straffe van uitsluiting, wordt de professionele koper geacht aan het einde van deze periode de geleverde goederen te hebben aanvaard. In het geval van levering op expresdienst wordt de vrije wil geannuleerd en zijn de verzendkosten volledig voor rekening van de professionele koper. De koper heeft om de toestand van het pakket bij levering te controleren en kennis van de verkoper van eventuele schade of storingen binnen 2 dagen in staat te stellen zijn rechten jegens de vervoerder uit te oefenen.

De levering omvat niet de installatie of inbedrijfstelling van het bestelde product. Voor professionals die de betaling niet online hebben gedaan, kunnen leveringen alleen worden uitgevoerd vanaf de acceptatie van de betaling.

Indien bij levering van een pakket aan het adres dat door de koper die zonder geldig bewijs pakket weigert of opvragen bij latere levering rechtstreeks aan de vervoerder, de kosten die inherent zijn aan deze nieuwe zending verplichtingen zonder voorafgaande kennisgeving

Als de koper in hetzelfde geval de transporteur vraagt ​​om de goederen om persoonlijke redenen te bewaren, worden de opslagkosten automatisch in rekening gebracht.

4.2. transport

De producten worden geleverd op het commerciële adres dat de koper op zijn bestelbon heeft vermeld. Voor internationale leveringen en andere landen die niet op onze site vermeld staan, moet de koper contact opnemen met Iceprod om de verzendingskosten te kennen. Deze zullen worden vastgesteld na prijsopgave van de vervoerder en ter aanvaarding aan de koper worden meegedeeld.

4.3. Levertijd - bezorgvertraging

Levertijden variëren afhankelijk van de voorraad van onze leverancier.

Deze termijnen zijn slechts indicatief en ICEPROD JM SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de aflevering.

In het geval van een leveringsvertraging van 5 tot 10 werkdagen na de geplande verzenddatum, nodigen wij u uit om deze vertraging per e-mail te melden. We zullen de vervoerder interviewen om de locatie van het pakket te verkrijgen. Na ontvangst van deze informatie zullen wij er alles voor u om, zodra het geval van een verlies délais.Dans te wijten aan de vervoerder worden afgeleverd, de goederen terug zal onmiddellijk worden verzonden.

Wanneer het pakket op doorreis is, wordt geen annulering van de bestelling en het terugbetalingsverzoek geaccepteerd. ICEPROD JM SPRL verbindt zich ertoe om u op de hoogte te houden van de follow-up van uw bestelling als u dat wenst, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verlengde vertraging inherent aan de vervoerder zelf wanneer het pakket zijn verantwoordelijkheid is. In dit geval kan ICEPROD JM SPRL, indien u het pakket weigert als gevolg van een carrier-failure, niet verantwoordelijk worden gesteld en kan geen compensatie worden aangevraagd.

Branden, overstromingen, stakingen, importbeperkingen en alle andere belangrijke oorzaken schorten de levertijden en straffen automatisch op. Wijzigingen die worden aangebracht tijdens de uitvoering van bestellingen leiden automatisch tot een verlenging van de leveringstermijn. In alle gevallen kan levering alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de verkoper, ongeacht de oorzaak.

4.4. Ontvangst van goederen

4.4.1. Voor professionals

De koper moet bij de levering de staat van het pakket en de conformiteit ervan met de bestelling controleren. Een leveringsbon en conformiteit zal door de bezorger worden overhandigd.

In geval van niet-conformiteit of gebrek aan de geleverde goederen dient u binnen 8 dagen per aangetekende brief een klacht in te dienen bij de vervoerder.

Reserveringen die bij de levering worden gemaakt, moeten nauwkeurig en volledig zijn. Zodra de leveringsbon is ondertekend, worden de goederen geacht in overeenstemming en in goede staat te zijn.

4.4.2. Voor consumenten

De consument moet ook de staat van het pakket en de overeenstemming ervan met de overeenkomst op het moment van ontvangst controleren en alle nodige voorbehouden maken ten aanzien van de staat van het pakket. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Artikel 5. GARANTIES VAN PRODUCTEN

5.1. Garanties met betrekking tot alle klanten

Naast de gebruikelijke wettelijke garanties zijn de goederen gedekt door een fabrieksgarantie.

Deze garantie heeft 12 maanden op reserveonderdelen vanaf de factuurdatum.

De elektrische aansluitingen en de aansluitingen op de energiebronnen en de gasapparatuur moeten worden aangesloten en opgestart door een professionele technicus die voor deze dienst bevoegd is.

Voor de eerste inbedrijfstelling moeten koel- en vriesapparatuur worden geïnstalleerd door een elektromechanische koeltechnicus om de parameters en de inbedrijfstelling aan te passen.

ICEPROD JM SPRL wijst elke verantwoordelijkheid op het gebied van de garantie af indien geen enkele factuur bewijst dat de eerste installatie niet is uitgevoerd door een professionele geautoriseerde technicus. De factuur van uw technicus moet worden bewaard voor de duur van de fabrieksgarantie en zal bij elke garantie-interventie worden opgevraagd. Elke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is uitgesloten. De garantie gaat in op de datum van aankoop (de aankoopfactuur is het aankoopbewijs). 

De garantie van één jaar is beperkt tot de vervanging van specifieke onderdelen die als defect worden erkend. De koper is verantwoordelijk voor de arbeid die nodig is om deze onderdelen te vervangen en voor het transport ervan. Elke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is uitgesloten. De garantie gaat in op de datum van aankoop (de aankoopfactuur is het bewijs van aankoop). ICEPROD JM SPRL is gebonden aan de deadline van haar leveranciers voor reserveonderdelen.

Als de koper in België ervoor kiest om de installatie van de apparatuur met eigen middelen uit te voeren, is de garantie van de producten automatisch beperkt tot de garantie van de reserveonderdelen. Als de installatie door de koper wordt uitgevoerd, is de onderneming ICEPROD JM SPRL immers automatisch ontslagen van haar garantieverplichting op de arbeid gedurende de eerste 12 maanden vanaf de ontvangst van de factuur. 

Een klassieke storing kan in geen geval leiden tot de omruiling en nog minder tot de teruggave van het apparaat.

Zelfs in het geval van een erkend defect of een verborgen gebrek, kan alleen het betreffende apparaat gratis worden geruild na overeenstemming met onze technische diensten en kan dit in geen geval leiden tot terugbetaling, compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Bovendien kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een slechte aansluiting of stroomvoorziening, of een slecht uitgevoerde aansluiting, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, kwaadwilligheid, nalatigheid van het personeel, verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud en hygiëne van de apparatuur, verslechtering of oneigenlijk gebruik, met als gevolg de nietigheid van de garantie. In dit specifieke geval kan het product in dezelfde staat worden geretourneerd, of worden gerepareerd na acceptatie en voorafgaande betaling van een offerte.

Glaswerk, kwartsbuizen, marmer/graniet, lampen, vuurvaste stenen en backelite onderdelen vallen niet onder de garantie.

Op geëmailleerde toestellen worden scheuren nooit beschouwd als een fabricagefout en worden ze niet gedekt door de garantie.

De kosten van arbeid, reizen en aansluiting op energiebronnen blijven voor rekening van de koper.

ICEPROD JM SPRL zal alleen rekening houden met een teruggave van een deel, als aan de onderstaande voorwaarden cumulatief is voldaan:

- Fout gediagnosticeerd door een professional om het uit te wisselen onderdeel nauwkeurig te kunnen opsporen
- Retourtransport naar de klant met frankering
- De procedure voor de vervanging van het onderdeel wordt in aanmerking genomen zodra de defecte onderdelen worden geretourneerd en na controle door onze technische dienst.
- Het geretourneerde onderdeel moet verplicht vergezeld gaan van dit serviceformulier.
- De koper mag geen wijzigingen in de geleverde goederen hebben aangebracht.
De garantie is beperkt tot de vervanging van als defect erkende onderdelen en kan alleen worden ingeroepen als de condensor ten minste eenmaal per maand wordt onderhouden.
Op gebruikte producten is geen garantie van toepassing.
Om te kunnen profiteren van de productgarantie is het aan te raden de aankoopfactuur te bewaren.
Het bedrijf ICEPROD JM SPRL is alleen verantwoordelijk voor de garantie van de producten die het aan zijn klanten verkoopt. Zij is in geen geval verantwoordelijk en zal geen enkele garantie geven voor het verlies van welke oorsprong dan ook, wat ook de oorzaak is van een gebrekkig materiaal. 

Artikel 6. Terugtrekking 

6.1. Herroepingsrecht van toepassing op beroepsbeoefenaren :

Het herroepingsrecht voor consumenten is niet van toepassing op beroepsbeoefenaren die een geldig BTW-nummer hebben dat in het land van oorsprong is geregistreerd.

6.2. Herroepingsrecht van toepassing op particulieren:

Geen enkele teruggave of terugname van goederen kan gebeuren zonder voorafgaand akkoord van ICEPROD JM SPRL. 

Voor particulieren die niet BTW-plichtig zijn, in het geval dat ICEPROD JM SPRL de terugname en de terugname van de goederen bevestigt, zijn de retourkosten naar het adres van de leverancier, dat u per e-mail zal worden meegedeeld wanneer u de terugname aanvraagt, ten laste van de koper. De terugbetaling van de bestelling zal enkel gebeuren in de vorm van een waardebon die geldig is op de website waar u uw bestelling hebt geplaatst.

Geen enkele terugzending is mogelijk zonder de originele verpakking in perfecte staat.  

Artikel 7. Overmacht

Geen van beide partijen zal tekort zijn geschoten in haar contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan zal worden vertraagd, belemmerd of voorkomen door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Wordt beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht alle feiten of omstandigheden onweerstaanbare, externe partijen, onvoorspelbaar, onvermijdelijk, buiten de controle van de partijen en kan niet worden voorkomen door hen, ondanks alle inspanningen redelijkerwijs mogelijk. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen tien werkdagen vanaf de datum waarop zij er kennis van neemt, op de hoogte brengen. De twee partijen benaderen dan, binnen een maand, tenzij onmogelijkheid door overmacht, om de impact van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

Als het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze voorwaarden door de benadeelde partij worden beëindigd. Expliciet worden beschouwd als overmacht of onvoorziene omstandigheden dan die gewoonlijk bewaard door de jurisprudentie van de hoven en rechtbanken Frans: blokkerende middelen van vervoer of leveringen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem, de sluiting van telecommunicatienetwerken of specifieke problemen met telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

Artikel 8. Rechtsbevoegdheid

Elk geschil is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De rechtbank van Luik is de enige bevoegde.

Artikel 9. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EENY x PAYPLUG

9.1 Betaling van uw bestelling in 3 of 4 termijnen per bankkaart vanaf € 100 aankopen tot € 3000 bij Oney Bank

Oney Bank biedt de particuliere klanten van haar partners een financieringsoplossing aan die bekend staat als "3x 4x Oney". Dankzij deze financiering, die is afgestemd op de bestelling van elke klant, kan de consument producten en/of diensten van 100 tot 3.000 euro in drie of vier termijnen per bankkaart betalen.

Deze financiering kan de klant met of zonder kosten worden aangeboden, afhankelijk van de door de partner in het verkoopproces aangegeven keuze, en onder de volgende voorwaarden:

9.2 Voorwaarden: Dit aanbod is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) die in Frankrijk wonen en in het bezit zijn van een Visa of MasterCard bankkaart met een geldigheidsduur die langer is dan de duur van de gekozen financiering. Kaarten met systematische autorisatie, met name Electron, Maestro, Nickel, enz., alsmede e-cards, komen niet in aanmerking, Indigo en American Express kaarten worden niet geaccepteerd.

9.3. Hoe te abonneren: Na het voltooien van uw bestelling, klikt u op de "3x 4x Oney betaling per credit card" knop.

U wordt dan doorverwezen naar de 3x 4x Oney webpagina van onze partner, waar u een gedetailleerd overzicht vindt van uw bestelling en een gepersonaliseerde financieringsaanvraag, die u vervolgens moet valideren.

U voert uw persoonlijke gegevens in of, als u een 3x 4x Oney account hebt, identificeert u zich met de logingegevens die aan uw 3x 4x Oney account zijn gekoppeld. U leest de algemene voorwaarden voor betaling in termijnen waarop u zich wenst te abonneren, die u in PDF-formaat worden verstrekt, zodat u ze kunt lezen, afdrukken en opslaan alvorens ze te aanvaarden.

U geeft vervolgens elektronisch kennis van uw aanvaarding door het desbetreffende vakje aan te kruisen.

U erkent dat de "dubbelklik" in verband met het aankruisvakje op de bevestiging van de algemene voorwaarden een instemming met het contract en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van het product inhoudt.

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, vormen de door Oney Bank geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen u en Oney Bank.

Als u een financieringsoplossing aanvraagt die door Oney Bank wordt aangeboden, worden de gegevens met betrekking tot uw bestelling doorgegeven aan Oney Bank, die ze zal gebruiken om uw aanvraag te bestuderen met het oog op de toekenning, het beheer en de inning van kredieten.

Oney Bank behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor 3x 4x Oney financiering te accepteren of te weigeren. U heeft een bedenktijd van 14 dagen om uw lening op te zeggen.

9.4. Hoe werkt het? Betaling in 3 of 4 termijnen met kredietkaart laat u toe uw bestelling op onze website als volgt te betalen

  • een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bevestiging van de verzending van uw bestelling ;
  • twee of drie maandelijkse termijnen, elk overeenkomend met een derde of een vierde van de bestelling, afgeschreven 30 en 60 dagen later voor de 3 keer en 30, 60 en 90 dagen later voor de 4 keer, die, in het geval van 3x 4x met kosten, kosten omvatten die overeenkomen met 1,45 u totaalbedrag van de bestelling voor een 3 keer en 2,2% voor een 4 keer (binnen de limiet van 15€ maximum voor een 3 keer betaling en 30€ maximum voor een 4 keer). In geval van een door de Partner aangeboden gratis financiering worden u geen extra kosten tot het bedrag van de aankoop in rekening gebracht.

Om beter te begrijpen hoe 3x 4x Oney per kredietkaart werkt, volgen hier enkele voorbeelden:

  • Voorbeelden van 3x 4x Oney per kredietkaart, met kosten, van een aankoop van €100 tot €3000:

Voorbeeld van betaling in 3 termijnen: Voor een aankoop van € 150, aanbetaling van € 52,18 vervolgens 2 maandelijkse termijnen van € 50.

Krediet voor een periode van 2 maanden tegen een vast JKP van 19,31%. Financieringskosten: 2,18 euro met een maximum van 15 euro.

Voorbeeld van betaling in 4 termijnen: Voor een aankoop van € 400, aanbetaling van € 108,80 vervolgens 3 maandelijkse termijnen van € 100. Krediet over 3 maanden tegen een vast JKP van 19,61%. Financieringskosten: € 8,80 tot een maximum van € 30.

  • Voorbeelden van 3x 4x Oney per bankkaart, gratis, vanaf €100 aankoop en tot €3000:

Voorbeeld van betaling in 3 termijnen: Voor een aankoop van € 150, aanbetaling van € 50 en vervolgens 2 maandelijkse termijnen van € 50. Krediet over 2 maanden tegen een vast JKP van 0%. Financieringskosten 0€.

Voorbeeld van betaling in 4 termijnen: Voor een aankoop van € 400, aanbetaling van € 100 en vervolgens 3 maandelijkse termijnen van € 100. Lening over 3 maanden met een vast JKP van 0%. Financieringskosten 0€.

Oney Bank - SA met een kapitaal van € 51.286.585 - Maatschappelijke zetel: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias n°: 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondentie: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr